Ciele

1. Vytvoriť medzinárodnú európsku platformu výskumu, skúseností a výmeny medzi rôznymi kultúrami spojenými so starostlivosťou a vzdelávacími metódami.

2. Modelovať špecifické vzdelávacie zdroje, orientované na context a medzikulturálny aspekt, založené na prístupe BMC.

3. Získavať skúsenosti a učiť sa od lokálnych komunít v oblasti starostlivosti a terapeutických inštitúcií o ich operačných a štrukturálnych stratégiách, a prenášať tieto skúsenosti do nášho vlastného prostredia, obohacovať a informovať postupy starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami.

4. Implementovať formálne a neformálne zdroje znalostí na oblasť starostlivosti a špeciálnych potrieb.

5. Zlepšenie a podpora špecifickej a skúsenostnej odbornosti účastníkov zapojených v rámci komunít zdieľanej starostlivosti, zabezpečenie nástrojov na uznanie a posilnenie ich znalostí.

6. Otvárať dialóg a mediáciu medzi zdravotníckymi odborníkmi a predstaviteľmi sociálnej oblasti.

7. Vytvárať stratégie na rozšírenie existujúcich formálnych tréningov smerom k integrácii somatického vzdelávania a starostlivosti.

8. Vytvárať základy pre ďalšiu implikáciu somatického vzdelávania v rámci verejného zdravotného systému a samostatne fungujúcich komunít starostlivosti vytvorením prechodového priestoru pre špecifické zdroje, na križovatkách medzi vzdelávaním, terapiou, umením a sociálnou prácou.